Missie

Museum Boerhaave is het Rijksmuseum voor de geschiedenis van de natuurwetenschappen en van de geneeskunde. Sinds de jaren negentig is het verzelfstandigd. Vanuit een cultuurhistorisch perspectief toont het de verschillende wetenschapsdisciplines in hun onderlinge samenhang en hun historische context, vanaf circa 1500 tot het heden, met zwaartepunten in de zeventiende, achttiende en vroeg-twintigste eeuw. Het museum wil een zo breed mogelijk publiek informeren over en interesseren voor de schoonheid en betekenis van natuurwetenschap en geneeskunde in heden en verleden. Het museum heeft de volgende kernwaarden geformuleerd: informerend, professioneel, actueel, inspirerend en dynamisch. Het museum ontving in 2014 ruim 90.000 bezoekers en verwacht een verdere groei te realiseren.

Het beleid van het museum vertaalt zich naar onderstaande aandachtsgebieden die, alhoewel apart geformuleerd, juist in hun samenhang een bijdrage leveren en aan de basis staan van Museum Boerhaave. 

De collectie

Museum Boerhaave verzamelt en beheert een een rijke verzameling objecten, afbeeldingen, boeken en archieven. Uiteraard zijn al deze materialen opvraagbaar en in te zien door de bezoekers van het museum. Vanuit het informatiecentrum/bibliotheek worden belangstellenden hierin begeleid.

De collectie bestaat uit ruim 35.000 voorwerpen, 12.000 afbeeldingen, 25.000 boeken, 15.000 separaten en 600 archieven.

Tijdelijke tentoonstellingen

In de tijdelijke tentoonstellingen draait het om de verbinding tussen de historische collectie en actuele thema’s om het tentoongestelde maatschappelijke relevantie te geven. De relevantie laat zich eveneens vertalen naar een gevarieerd evenementenbeleid voor een breed publiek en een sprankelend onderwijsaanbod.

Vaste presentatie

In de vaste presentatie gaat Museum Boerhaave op zoek naar een contextuele benadering van de nu gepresenteerde vier eeuwen wetenschap. Naast het tentoonstellen van het wetenschappelijk instrumentarium krijgen de wetenschappers en hun professionele drijfveren een belangrijke rol. Vanuit de wens de beleving van het tentoongestelde historische erfgoed te verlevendigen, onderzoekt Museum Boerhaave ook nieuwe presentatievormen en inrichtingsconcepten.

Kenniscentrum

Meer dan voorheen ziet Museum Boerhaave zichzelf als een knooppunt in een kennisnetwerk. De rol van een nationaal museum is allereerst het verzamelen van kennis en inzichten in het specifieke kennisdomein, het verzamelen van relevante materialen (objecten en documentatie) en de overdracht ervan naar de maatschappij. Vanuit dit perspectief stelt het museum een brede collectie boeken en archieven beschikbaar, organiseert het museum diverse (internationale) congressen en initieert het een structureel wetenschappelijk debatcentrum, in samenwerking met partners als de Universiteit Leiden. Ook presenteert het museum delen van de eigen collectie in bestandscatalogi, in boekuitgaven en doet het verslag van de wetenschappelijke inzichten in artikelen.

De samenwerking met de Universiteit Leiden strekt zich overigens nog verder uit. Sinds 2008 bezet Museum Boerhaave er de leerstoel ‘Materieel erfgoed van de natuurwetenschappen’.

E-cultuur

Juist de beoogde e-cultuur van het museum wordt een integraal onderdeel van alle diensten en producten van het museum, zowel materieel (op zaal) als virtueel. Behalve van de eigen tentoonstellingszalen maakt het museum gebruik van bestaande podia op internet om zijn digitale data en collectie voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken. De website en database worden zodanig vernieuwd dat zij optimaal functioneren in deze nieuwe digitale omgeving. Met deze, vanuit de aanbodzijde geformuleerde, veranderingen volstaat het museum niet. In de toekomst wordt de bezoeker (fysiek en virtueel) actief uitgenodigd om te participeren. Iedere interactie met het publiek wordt, ongeacht het niveau of de wijze waarop dit plaatsvindt, door het museum als waardevol gekenmerkt.